Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7620 b8ee 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
7339 ad86 500
Reposted frombitner bitner viaJessSilente JessSilente
janealicejones
7691 128b
Reposted fromnazarena nazarena viasanczo sanczo
janealicejones
janealicejones
Reposted fromabsolem absolem viaJessSilente JessSilente
janealicejones
janealicejones
janealicejones
7628 a974 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1426 9ac2 500

dadalux:

A Wintry Walk by Lowell Birge Harrison (1854 – 1929) 

janealicejones
janealicejones
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
janealicejones
6565 371a
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
janealicejones
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
janealicejones
6055 93bb
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszydera szydera
janealicejones
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
janealicejones
janealicejones
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
janealicejones
Reposted fromlugola lugola viaszydera szydera
janealicejones
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
janealicejones
0283 a1f3
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl